Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów

W czerwcu 2004 r. absolwenci Szkół Mediacji KSM powołali do życia Krajowe Stowarzyszenie  Mediatorów,  z siedzibą
w Poznaniu.
Do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń KSM wpisane zostało 15 lutego 2015r.

Zasady mediacji wynikają z Ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Zasada dobrowolności

Strony z własnej woli chcą porozumieć się na drodze mediacji i wyraziły na nią zgodę. Dobrowolność oznacza także, że każda ze stron może odstąpić od postępowania mediacyjnego, w każdym jego momencie. Dotyczy to również spraw skierowanych do mediacji przez sąd (Art. 1831. § 1 kpc).

 

Zasada poufności – tajemnica mediacji

Zasada poufności dotyczy zarówno mediatora jak i stron (Art. 1834. § 1, § 2 i § 3). Mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji. Strony mogą zwolnić mediatora i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym z tego obowiązku.

Zasada bezstronności mediatora

Obie strony muszą być traktowane przez mediatora w jednakowy sposób (Art. 1833 ) bez uprzedzeń czy preferencji.

 

Zasada neutralności

Mediator wspiera strony w poszukiwaniu ugodowych rozwiązań, ale nie wywiera presji na ich wybór. Na zgodny wniosek stron może wskazać sposoby rozwiązania sporu, które nie są dla stron wiążące (Art.183 3a  )

Napisz do nas – odpowiemy tak szybko jak to możliwe

O stowarzyszeniu

W czerwcu 2004 r. absolwenci Szkół Mediacji KSM  powołali do życia Krajowe Stowarzyszenie  Mediatorów,   z   siedzibą   w   Poznaniu.  Członkowie naszego stowarzyszenia pochodzą niemal
z całej Polski, toteż mediatorzy KSM rekomendowani są i wpisani na listy mediatorów w większości  sądów okręgowych.  Są wśród nas prawnicy, psycholodzy, socjolodzy, pedagodzy  i inni specjaliści. Wszyscy mediatorzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie pokojowego, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Każdy członek KSM ukończył szkolenia przygotowujące do prowadzenia różnych typów mediacji, uczestniczy w superwizjach po to, by móc jak najlepiej pomagać stronom
w dojściu do porozumienia.

Przewiń do góry