Podstawową zasadą dialogu jest głębokie słuchanie. To znaczy respektowanie tego, co ktoś do nas mówi, nawet jeśli się z tym nie zgadzamy.
Małgorzata Braunek

Zarząd Główny KSM

Izabela Zajączkowska
 Prezes Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów
 tel. kom.:  693 261 062
 e-mail: kontaktksm@gmail.com

Sławomir Miluski
 Wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów
 tel. kom.: 784 359 541
 e-mail: slawek@miluski.pl

Bartosz Poćwiardowski
 Wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów
 tel. kom.: 607 262 104
 e-mail: biuro@centrumzgody.pl

Anna Lisiecka
Sekretarz ZG KSM
tel. kom.: 601 595 559

Jacek Jagła
Członek ZG KSM
tel. kom.: 602 580 782

Katarzyna Kwaśniak
Członek ZG KSM
tel. kom.: 501 098 381

Katarzyna Stefanienko
Członek ZG KSM
tel. kom.: 510 086 668


Komisja Rewizyjna

Mirosław Sobkowiak – Przewodniczący 
Jadwiga Warzych – z-ca Przewodniczącego,
Irena Sulkowska – Sekretarz

Sąd Koleżeński

Zbigniew Zawadzki – Przewodniczący
Anna Gmurowska – Wiceprzewodniczący
Bernardeta Szkudlarek – Sekretarz

O Stowarzyszeniu

W czerwcu 2004 r. absolwenci Szkół Mediacji KSM   powołali do życia Krajowe Stowarzyszenie  Mediatorów,   z   siedzibą   w   Poznaniu.  Członkowie naszego stowarzyszenia pochodzą niemal z całej Polski, toteż mediatorzy KSM rekomendowani są i wpisani na listy mediatorów w większości  sądów okręgowych.  Są wśród nas prawnicy, psycholodzy, socjolodzy, pedagodzy  i inni specjaliści. Wszyscy mediatorzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie pokojowego, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Każdy członek KSM ukończył szkolenia przygotowujące do prowadzenia różnych typów mediacji, uczestniczy w superwizjach po to, by móc jak najlepiej pomagać stronom w dojściu do porozumienia.

Misja KSM

Misją Stowarzyszenia jest tworzenie kultury opartej na dialogu i współpracy poprzez promowanie
i wspieranie pokojowych, konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów. Metody te ułatwiają rozwiązywanie sprzecznych interesów stron konfliktów, na drodze negocjacji i mediacji, a nie siły.

Pozasądowe metody rozwiązywania sporów humanizują wymiar sprawiedliwości oraz odgrywają istotną rolę w upodmiotowieniu społeczeństwa, które staje się dla sądów powszechnych, ważnym partnerem w rozwiązywaniu konfliktów.

Stowarzyszenie realizuje swoją misję poprzez:

  • oferowanie usług mediacyjnych oraz innych usług służących rozwojowi komunikacji społecznej
    i społeczeństwa obywatelskiego,
  • podnoszenie świadomości społecznej (edukowanie i informowanie) w zakresie zarządzania konfliktami, polubownego rozwiązywania sporów, dialogu i komunikacji społecznej,
  • kształcenie profesjonalnej kadry (w szczególności. mediatorów i negocjatorów) poprzez organizowanie i wspieranie szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji, kampanii i społecznych akcji informacyjnych, itp.,
  • prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wydawniczej, w tym prowadzenie portali internetowych,
  • tworzenie, prowadzenie lub wspieranie ośrodków, poradni, placówek kulturalnych, oświatowych, metodycznych i innych, współpracę krajową i międzynarodową.

 

Kodeks etyki mediatora KSM

Kodeks Etyki Mediatora, to zbiór  zasad mających służyć mediatorowi w rozstrzyganiu problemów etycznych jego zawodu.

Kodeks Etyki Mediatora jest wyrazem przekonania, że działania mediatora wobec stron sporu, mają szczególny wymiar etyczny wynikający z jego roli zawodowej oraz wpływu, jaki może on swoimi działaniami wywierać na życie innych ludzi.

Wartości, którymi kieruje się mediator podczas mediacji to: dobro stron, ich godność, podmiotowość
i prawo do autonomicznych decyzji.

Mediacja jest postępowaniem dobrowolnym dla jej uczestników, w całym swoim przebiegu.

I. Mediator, jako osoba, która wspiera proces porozumiewania się między stronami zobowiązany jest zachować:

– bezstronność,
– poufność,
– neutralność.

II. Celem działań mediatora jest usprawnianie rozumienia się ludzi będących w konflikcie oraz  wspieranie ich w dążeniu do poszukiwania najbardziej satysfakcjonujących rozwiązań.

III. Mediator informuje strony o procesie mediacji, swojej roli, obowiązujących w mediacji zasadach
i procedurach oraz o prawach przysługujących stronom.

IV. Mediator odbiera od stron zgodę na mediację i osobę mediatora.

V. Mediator, dbając o najwyższą jakość swojej pracy, dokłada  wszelkich starań, by ustawicznie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie negocjacji i mediacji. Poddaje systematycznie oglądowi – superwizji swoją pracę, po to, aby zachować obiektywny osąd swoich działań.

VI. Mediator jest moderatorem spotkań, odpowiada za panującą atmosferę i poczucie bezpieczeństwa stron.

VII. Mediator odnosi się z szacunkiem do stron oraz wyraża respekt dla ich spraw i wartości.

VIII. Mediator informuje strony, co do swojego wynagrodzenia i wszystkich kosztów związanych
z postępowaniem mediacyjnym.

IX. Mediator jest lojalny wobec Stowarzyszenia i jego członków.

X. Mediator promuje swoje usługi w sposób godny, profesjonalny i uczciwy.

Powyższy Kodeks Etyki Mediatora opracowano i przyjęto na posiedzeniu Zarządu Głównego Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów,  dnia 28 sierpnia 2011r.

Przewiń do góry